Tag Archive for: คณะรัฐมนตรี

อนุมัติ…เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครอง รองรับบริการ e – Registration+

อนุมัติ…เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครอง รองรับบริการ e – Registration

ครม.อนุมัติให้ใช้ทางด่วนฟรีช่วงปีใหม่+

ครม.อนุมัติให้ใช้ทางด่วนฟรีช่วงปีใหม่

ครม. มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง ‘สภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ’+

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?