ความเหมือนที่แตกต่าง “รายการค่าใช้จ่ายทางการบัญชี” กับ “ประมวลรัษฎากร”+