มาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติ COVID-19+

มาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติ COVID-19