นายจ้างจะจัดการกับข้อมูลของลูกจ้าง ก่อนกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลใช้บังคับอย่างไร+