แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปรับเพิ่มอายุเกษียณประกันสังคม

จากการประกาศของสำนักงานประกันสังคม ที่จะขยายอายุผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ หรือการปรับเพิ่มอายุเกษียณ จาก 55 ปี เป็น 60 ปี เพื่อ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างประชากรที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเพิ่มอัตราสมทบที่สูงขึ้นอีก 1.5% ต่อปี สำหรับผู้ประกันตนใหม่และผู้ประกันตนที่อายุน้อย

ประเด็นคำถามคือ ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ หากจะปรับเพิ่มอายุเกษียณประกันสังคมจาก 55 ปี เป็น 60 ปี

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 4 – 31 มกราคม 2565

● แบบสำรวจนี้ไม่มีการเก็บ รวบรวม หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการระบุตัวบุคคล

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?