fbpx

Law – Accounting – Tax

เก็บตกประเด็นสำคัญ การนำส่งงบการเงิน ผ่านระบบ DBD e-Filing

รีบเปลี่ยนเป็นบัตรชิปการ์ด ก่อน15 มกราคม 2563

ครม.เห็นชอบมาตรการขยายเวลาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 1 ปี 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจำหน่ายหนี้สูญ

เช็กให้ดี …ก่อนสละสิทธิ (รักษาพยาบาล) ประกันสังคม

5 เรื่องสำคัญ! รักษาสิทธิเป็น ผู้ประกันตนตามมาตรา 39

ถึงเวลายื่น ภ.ง.ด.94 ปีภาษี 2562 

เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

ครม.เห็นชอบมาตรการแก้ไขภัยแล้ง

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?