ธุรกิจสอบบัญชี

ผู้บริหารธรรมนิติได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีและคณะกรรมการวิชาชีพด้านต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ+

ผู้บริหารธรรมนิติได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีและคณะกรรมการวิชาชีพด้านต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ

บริการตรวจสอบงบการเงิน สอบทานงบการเงิน งานที่ให้ความเชื่อมั่น และบริการที่เกี่ยวเนื่อง

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?