เครื่องหมายรับรองผู้ค้าออนไลน์

19 มิถุนายน 2562

ผู้ค้าออนไลน์ใครๆ ก็เป็นได้ แต่การเป็นผู้ค้าออนไลน์อย่างถูกกฎหมาย และได้รับการรับรอง ต้องได้รับเครื่องหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งหากผู้ค้ารายใดที่ไม่ปฏิบัติตามก็จะมีความผิดด้วยนะครับ

ธุรกิจที่ต้องขอเครื่องหมายรับรอง

ผู้ค้าขายทางออนไลน์ ที่เป็น เว็บไซต์ หรือ Social Media ที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้

 • มีระบบการสั่งซื้อ เช่น ระบบฟอร์ม ระบบตะกร้า หรืออื่น ๆ
 • มีระบบการชำระเงิน ออฟไลน์ หรือ ออนไลน์
 • มีระบบสมัครสมาชิก โดยมีการคิดค่าใช้จ่าย
 • มีวัตถุประสงค์หลักในการรับจ้างโฆษณาสินค้าหรือบริการของผู้อื่น และมีรายได้จากการโฆษณานั้น
 • รับจ้างออกแบบเว็บไซต์ หรือเพียงโฆษณาว่าเป็นผู้รับจ้างออกแบบเว็บไซต์
 • เว็บไซต์ให้บริการเกมส์ออนไลน์ที่คิดค่าบริการจากผู้เล่น
 • เว็บไซต์ที่มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การ Download เพลง โปรแกรม เป็นต้น

ธุรกิจที่ ไม่ต้อง ขอเครื่องหมายรับรอง

ผู้ค้าขายทางออนไลน์ ที่เป็น เว็บไซต์ หรือ Social Media ที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้

 • มีหน้าร้านออนไลน์ไว้โชว์สินค้าของตนเอง ไม่ได้ทำการค้าบนอินเตอร์เน็ต
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่สมาชิกหรือบุคคลทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือบริการ เช่น เพื่อการสอน ประกาศรับสมัครงาน
 • การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท หรือสินค้า
 • เว็บไซต์ส่วนบุคคล ที่สร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว การงาน การศึกษา หรือความสนใจส่วนตัว
 • เว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางด้านข้อมูล โดยมีจุดประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยไม่มีการเสียค่าสมาชิกหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ


DBD Registered
เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งรับรองว่าผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคล  ได้ยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงในการทำธุรกิจพาณิชย์เล็กทรอนิกส์

1. เป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบนออนไลน์เช่น เว็บไซต์ ร้านค้าใน e-Marketplace, Social Media เป็นต้น
2. ต้องแสดงหลักฐานการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หนังสือรับรองนิติบุคคล เอกสารที่แสดงว่าได้จัดทำร้านค้าออนไลน์แล้ว เป็นต้น
3. เครื่องหมายรับรองมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่กรมอนุมัติให้ใช้
4. จำหน่ายสินค้า/บริการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

ขอเครื่องหมาย DBD Registered ได้ผ่านทาง : www.trustmarkthai.com
ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

DBD Verified

เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจออนไลน์ออกให้แก่ผู้จดทะเบียน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรับรองความน่าเชื่อถือ เว็บไซต์นั้น มีคุณภาพตามเกณฑ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 1. ด้านการเปิดเผยข้อมูล
 2. ด้านเงื่อนไขทางการค้า/การบริการ
 3. ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
 4. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
 5. การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนขอเครื่องหมาย DBD Verified ได้ผ่านทาง : www.trustmarkthai.com
  ใช้ระยะเวลาประมาณ : 45 วัน

DBD Verified แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ Silver, Gold และ Platinum

ระดับดี  DBD Verified Silver จะออกให้แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยต้องผ่านคุณสมบัติ ดังนี้

 • จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered
 • ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ระดับดีมาก DBD Verified Gold  จะออกให้แก่ผู้ที่จดทะเบียนพาณิชย์ เฉพาะที่เป็นนิติบุคคล โดยต้องผ่านคุณสมบัติ ดังนี้

 • จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • จัดส่งงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ระดับดีเด่น DBD Verified Platinum จะออกให้แก่ผู้ที่จดทะเบียนพาณิชย์ เฉพาะที่เป็นนิติบุคคล โดยต้องผ่านคุณสมบัติ ดังนี้

 • จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • จัดส่งงบการเงินติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ได้รับรางวัลประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯประโยชน์ของเครื่องหมายรับรองในการค้าขายออนไลน์

1. สร้างความน่าเชื่อถือ ผ่านการตรวจสอบจากกรมฯ
2. แสดงความมีตัวตรของธุรกิจ
3. ได้รับสิทธิ์ในการเข้ารับ การพัฒนาตามหลักสูตรที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด

 

** ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ที่ไม่จดทะเบียนพาณิชย์ มีความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 ซึ่งมีโทษปรับเป็นรายวันจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

และหากนำเครื่องหมายรับรองฯ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?