ประกาศธรรมนิติ (มหาชน) ที่ 010/2561 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

19 มิถุนายน 2562

ที่ประชุมสภากรรมการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลกับผู้ถือหุ้น

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?