ค่าลดหย่อนภาษี ปี 2565 หลักเกณฑ์การหักลดหย่อน ภาษีบุตร มีอะไรบ้าง

28 ตุลาคม 2565

หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนบุตร

• ลดหย่อนได้ ไม่เกิน 3 คน และบุตรที่ลดหย่อนต้องไม่มีเงินได้

• ถ้าบุตรเกิดก่อน ปี 2561 สามารถลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท ต่อปี

• ถ้าบุตรเกิดหลัง ปี 2561สามารถลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท* ต่อปี*แต่ต้องไม่ใช่บุตรคนแรก

บุตรที่มีสิทธิหักลดหย่อน มีเงื่อนไขใดบ้าง ?

• ต้องบุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้

• เป็นผู้เยาว์ อายุไม่ถึง 20 ปียังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส

• อายุไม่เกิน 25 ปี และยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือ ชั้นอุดมศึกษา

• ไม่มีเงินได้ และ ต้องอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้

• บุตรที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

• บุตรชอบด้วยกฎหมายลดหย่อนได้ คนละ 30,000 บาท

• บุตรบุญธรรม ของผู้มีเงินได้ คนละ 30,000 บาทแต่รวมกันต้องไม่เกิน 3 คน

• ถ้ามีบุตรชอบด้วยกฎหมาย 3 คนขึ้นไปจะนำบุตรบุญธรรมมาหักไม่ได้

• ถ้ามีบุตรชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถึง 3 คนนำบุตรบุญธรรมมาหักได้ แต่รวมแล้ว ต้องไม่เกิน 3 คน

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?