แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น คนไทยกับความเข้าใจในการยื่นภาษี

จากรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 1 ปี 2567 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีข้อมูลที่ระบุว่าในภาพรวมคนไทยมีความรู้เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้ประชาชน 64.3% ไม่ได้ยื่นภาษี สาเหตุหลักคือมีความรู้เรื่องภาษีน้อยจนถึงระดับไม่มีความรู้ จึงอยากสำรวจความเข้าใจและความคิดเห็นสำหรับการพัฒนาในกรณีดังกล่าว

ประเด็นคำถาม คือ สำรวจความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนไทย

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 1-30 มิถุนายน 2567

● แบบสำรวจนี้ไม่มีการเก็บ รวบรวม หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการระบุตัวบุคคล

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณศุภลักษณ์ เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 920

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?