การปลอมหรือแก้ไขใบรับรองแพทย์ มีความผิดเท่ากับปลอมเอกสาร+

การปลอมหรือแก้ไขใบรับรองแพทย์ มีความผิดเท่ากับปลอมเอกสาร