ผู้ป่วยมีสิทธิ์ปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิตหรือไม่?+

ผู้ป่วยมีสิทธิ์ปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิตหรือไม่?