ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2556+