“นายจ้าง-ลูกจ้าง” ต่างสถานะแต่เต็มไปด้วยความเอื้ออาทร+