Tag Archive for: ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

รู้หรือไม่…กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มีขอบเขตการใช้บังคับ และข้อยกเว้นอย่างไร?+
“เจ้าของข้อมูล” ได้รับสิทธิ์และความคุ้มครองจากกฎหมาย PDPA อย่างไร?+
รู้หรือไม่? อีเมลแบบไหนส่งให้ลูกค้าได้ ไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)+

รู้หรือไม่? อีเมลแบบไหนส่งให้ลูกค้าได้ ไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

เสี่ยงไหม? หากให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า+

เสี่ยงไหม? หากให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

HR ควรรู้! จัดการข้อมูลพนักงานอย่างไรให้ถูกกฎหมาย PDPA ?+

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?