ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลพนักงานหรือผู้มาติดต่อองค์กรอย่างไร เพื่อลดเสี่ยงผิดกฎหมาย PDPA+

ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลพนักงานหรือผู้มาติดต่อองค์กรอย่างไร เพื่อลดเสี่ยงผิดกฎหมาย PDPA