โฉนดที่ดินแต่ละประเภท ให้สิทธิ์การใช้ที่ดินต่างกันอย่างไร?+

โฉนดที่ดินแต่ละประเภท ให้สิทธิ์การใช้ที่ดินต่างกันอย่างไร?