คนไร้ความสามารถ-คนเสมือนไร้ความสามารถ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่?+

คนไร้ความสามารถ-คนเสมือนไร้ความสามารถ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่?