รู้หรือไม่ กิจการค้าร่วม กับ กิจการร่วมค้า แตกต่างกันอย่างไร?+

รู้หรือไม่ กิจการค้าร่วม กับ กิจการร่วมค้า แตกต่างกันอย่างไร?