21 พฤศจิกายน 2566

บริการจัดทำพินัยกรรม

บริการจัดเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทรัพย์สิน เพื่อแสดงเจตนาว่าจะจัดการกับทรัพย์สินอย่างไร ซึ่งต้องจัดทำในขณะที่เจ้าของพินัยกรรม ต้องอยู่ในสถานภาพที่มีสติสัมปชัญญะ จึงจะมีผลบังคับตามกฎหมาย

 

รูปแบบการให้บริการ

1. ดำเนินการตรวจสอบรวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการไปพบท่านเพื่อเข้าร่วมประชุมและให้คำปรึกษา
3. ดำเนินการจัดทำพินัยกรรมและบันทึกข้อตกลงการถือครองและแบ่งทรัพย์สิน
4. ดำเนินการไปพบท่านเพื่อเข้าร่วมประชุมลงนามทำพินัยกรรม, บันทึกข้อตกลง และร่วมลงนามเป็นพยาน

 

อัตราค่าบริการ

ขึ้นอยู่กับการประมาณการชั่วโมงการทำงาน โดยคิดจากชั่วโมงการทำงานจริงไม่รวมกับค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการ

 

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. บุคคลธรรมดาที่มีทรัพย์สินและต้องการจัดสรรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของทรัพย์สิน

 

1. สะดวกและง่ายสำหรับการจัดการมรดก
2. ลดข้อขัดแย้งในครอบครัว
3. สามารถระบุให้กับบุตรหรือภรรยานอกกฎหมายได้
1. รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน สินสมรส หนี้สิน
2. ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นประกอบเอกสารหลักฐาน
3. วัตถุประสงค์ที่แท้จริง

 

บริการบริการต่อเนื่อง 

  1. ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกแบบมีพินัยกรรม
  2. เป็นที่ปรึกษาผู้จัดการมรดก

=======================

สนใจติดต่อ : 

คุณปฏิคม ฟองโหย         02-680-9745 , 086-380-3593
คุณโกสินทร์ เตชะดิลก   02-680-9761 , 096-789-5985
คุณวันวิสา ศิลาทอง        02-680-9732 , 088-883-1788
คุณนพคุณ พุ่มทองตรู   02-680-9717 , 089-894-4520
คุณกำพล ชิรวานิช         02-680-9757 , 081-843-6972
คุณกัญทิมา หุมากรณ์   02-596-0500 ต่อ 327 ,061-418-1112

 

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?