23 พฤศจิกายน 2566

บริการงานตรวจสอบภายใน ( Internal Audit )

เป็นบริการที่ให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เกี่ยวกับการควบคุมภายในในกระบวนการปฏิบัติงาน การรายงานทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน อันจะช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนด และเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) (ถ้ามี) ที่ทำหน้าที่กำกับ ดูแล กิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

 

รูปแบบบริการ

1. การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

2. การตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐานจากการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ ประเมินภายใต้กรอบของ COSO และให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ

3. การให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแล

 

อัตราค่าบริการ

**ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. แผนการตรวจสอบภายใน

2. รายงานผลการตรวจสอบภายในตามจำนวนครั้งที่ตกลง

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. บริษัทจำกัด

1. เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

2. ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการปฏิบัติงานมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม

3. เป็นการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ

 

การร่วมมือจากทุกฝ่ายในการให้ข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นเพื่อการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เช่น โครงสร้าง คู่มือการปฏิบัติงาน อำนาจอนุมัติ เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน เป็นต้น

 

บริการที่เกี่ยวข้อง

1. งานตรวจนับทรัพย์สินและสินค้าคงเหลือ

2. การประเมินและพัฒนาคุณภาพการควบคุมและบริหารความเสี่ยงขององค์กร

 

สนใจติดต่อ : นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  02-596-0500 ต่อ 327

 

>> เข้าสู่หน้าเว็บไซต์บริการ <<

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?