23 พฤศจิกายน 2566

บริการงานสอบทานและประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review)

เป็นบริการสอบทานและประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ความเห็นต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของงานตรวจสอบภายใน ว่าเป็นไปตามคำนิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามที่กำหนดไว้

 

รูปแบบบริการ

1. ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เปรียบเทียบกับแนวทางและมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ว่าเป็นไปตามคำนิยาม จรรยาบรรณ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน แผนงาน นโยบาย กระบวนการ แนวปฏิบัติ และกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่บังคับใช้ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ให้คำแนะนำในการปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 

อัตราค่าบริการ

** ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ตรวจสอบและแผนการตรวจสอบภายใน

 

สิ่งที่จะได้รับ

รายงานผลการสอบทานและประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

 

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมสำหรับประกอบการจัดทำเสนอบริการ
1. บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน

2. หน่วยงานราชการ

3. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ดียิ่งขึ้น 1. โครงสร้างและกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

2. คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

3. แผนการตรวจสอบภายใน

4. รายงานผลการตรวจสอบภายใน

 

บริการเกี่ยวข้อง

1. งานตรวจสอบภายใน

2. งานบริหารความเสี่ยง (ERM)

3. งานพัฒนาระบบ

 

สนใจติดต่อ : นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  02-596-0500 ต่อ 327

>> เข้าสู่หน้าเว็บไซต์บริการ <<

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?