ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สืบเนื่องกระทรวงมหาดไทย ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําปี พ.ศ.2565 ออกไปอีก 3 เดือน จึงต้องการสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนที่มีต่อการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อสํารวจความสนใจและความต้องการ ก่อนกําหนดขอบเขตการให้บริการ หรือนํามาคิดค่าบริการที่อาจมีในอนาคต

ประเด็นคำถาม คือ ประชาชนคิดเห็นอย่างไรต่อการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและสํารวจความต้องการกลุ่มเป้าหมายก่อนกําหนดขอบเขตการให้บริการ หรือนํามาคิดค่าบริการที่อาจมีในอนาคต

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?