แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น ความเข้าใจในบทบาท DPO (เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC) ได้เผยแพร่ประกาศฉบับใหม่ กำหนดให้องค์กรที่มีการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเป็นประจำ หรือมีการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวเป็นจำนวนมาก ต้องจัดให้มี “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Protection Officer – DPO) ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 หากไม่มีจะมีความผิดตามกฎหมาย PDPA จึงอยากสำรวจความเข้าใจของประชาชนต่อตำแหน่ง DPO นี้

ประเด็นคำถาม คือ สำรวจความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของ DPO (เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2566

● แบบสำรวจนี้ไม่มีการเก็บ รวบรวม หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการระบุตัวบุคคล

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณศุภลักษณ์ เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 920

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2023  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?