แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น กฎหมาย DPS สร้างประโยชน์ในธุรกิจดิจิทัล?

จากพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. 2565 หรือที่เรียกว่า “กฎหมาย Digital Platform Service (DPS)” ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการ Digital Platform ต้องจดแจ้งการให้บริการทุกปี โดยเริ่มจากกลุ่มผู้ให้บริการรายปกติ ที่ต้องยื่นจดแจ้งภายใน 18 พ.ย. 2566 นี้ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะช่วยดูแลและคุ้มครองผู้ใช้บริการทั้งในมุมผู้บริโภคและผู้ประกอบการได้ดียิ่งขึ้น จึงอยากสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกฎหมายฉบับนี้

ประเด็นคำถาม คือ สำรวจความคิดเห็นเรื่องประโยชน์จากกฎหมาย Digital Platform Service

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

● แบบสำรวจนี้ไม่มีการเก็บ รวบรวม หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการระบุตัวบุคคล

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณศุภลักษณ์ เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 920

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?