แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น ยกเลิก Duty Free ขาเข้า ช่วยเศรษฐกิจในประเทศเพียงใด

จากข่าวที่จะยกเลิกร้านค้าปลอดอากรขาเข้า หรือ “ดิวตี้ฟรีขาเข้า” ที่สนามบิน 8 แห่งเป็นเวลา 1 ปี เพื่อส่งเสริมการบริโภคและการใช้สินค้าภายในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 3,000 ล้านบาท และส่งผลให้ GDP ขยายตัวได้เพิ่มขึ้น 0.012% ต่อปี จึงอยากสำรวจมุมมองของประชาชนต่อกรณีดังกล่าว

ประเด็นคำถาม คือ สำรวจความคิดเห็นต่อการยกเลิก “ดิวตี้ฟรี” ขาเข้า กับการกระตุ้นเศรษฐกิจ

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2567

● แบบสำรวจนี้ไม่มีการเก็บ รวบรวม หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการระบุตัวบุคคล

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณศุภลักษณ์ เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 920

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?