ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

สำรวจความคิดเห็น เห็นด้วยหรือไม่ผู้ทำบัญชีต้องอบรมและสอบตามเกณฑ์ใหม่กรมพัฒน์ฯ

ประเด็นคำถาม คือ อยากทราบความคิดเห็นของนักบัญชีในเรื่องที่ต้องอบรมและสอบตามเกณฑ์ใหม่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่เริ่มสำรวจ : 18 กันยายน – 15 ตุลาคม 2566

Copyright ©2023  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?