ให้จัดสรรเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมติหรือคำสั่ง ให้จัดสรรเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผู้ถือหุ้น ของบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ในอัตราหุ้นละ ๐.๘๕ บาท โดยมีกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓

รายละเอียด <Download>

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?