มูลนิธิธรรมนิติ มอบทุนการศึกษา ‘ธรรมนิติ ประดิษฐ์ เปรมโยธิน’ แก่นิสิตนักศึกษาจำนวน 10 ทุน

13 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 มูลนิธิธรรมนิติ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ธรรมนิติ ประดิษฐ์ เปรมโยธิน” ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีบัณฑิต และนิติศาสตร์บัณฑิต จากสามมหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท

ทุนการศึกษา “ธรรมนิติ ประดิษฐ์ เปรมโยธิน” เป็นทุนที่ริเริ่มทำมากว่า 20 ปี โดยเป็นส่วนหนึ่งที่คืนให้กับสังคมเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ จึงเป็นที่มาของโครงการมอบทุนนี้ โดยได้ตั้งชื่อทุนตามคุณประดิษฐ์ เปรมโยธิน ผู้ก่อตั้งสำนักงานทนายความธรรมนิติ อันเป็นรากฐานให้กับกลุ่มบริษัทธรรมนิติและมูลนิธิธรรมนิติในทุกวันนี้ แม้การมอบทุนจะได้หยุดไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ ณ วันนี้ ถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วที่กลุ่มบริษัทธรรมนิติและมูลนิธิ จะมอบการสนับสนุนโครงการมอบทุนการศึกษา “ธรรมนิติ ประดิษฐ์ เปรมโยธิน” เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมยิ่งขึ้นไปอีกครั้ง

นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากทางมูลนิธิธรรมนิติ และมหาวิทยาลัย จะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และสถานภาพเป็นนิสิตนักศึกษาปกติ เป็นผู้มีความประพฤติดีขยันหมั่นเพียร ไม่อยู่ระหว่างการได้รับโทษตามบทลงโทษของระเบียบมหาวิทยาลัย โดยจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วย

 

ในพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 และประธานมูลนิธิธรรมนิติ ได้ให้โอวาทและกล่าวถึงความเป็นมาของทุน “ธรรมนิติ ประดิษฐ์ เปรมโยธิน” พร้อมด้วย ที่ปรึกษากรรมการจัดการ คณะกรรมการจัดการ ผู้ช่วยกรรมการจัดการ และคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยทั้งสามแห่งเข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีอันทรงเกียรตินี้ด้วย

 

โดยท่านปรีชา พานิชวงศ์ ประธานสภากรรมการ อดีตรองประธานศาลปกครองสูงสุด อดีตรองประธานศาลฏีกา ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบทุนในพิธีอันทรงเกียรติครั้งนี้

 

1. น.ส.อารียา  เพ็ชรประไพ

นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.67

 

2.น.ส.ทิพพา  จันทศรี

นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.00

 

3.นายธนัช  สัทธาอนันต์

นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เกรดเฉลี่ย 3.64

 

4.น.ส.กริษฐา  สวัสดี

นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.51

 

5.น.ส.พรชนิตว์  ศรีนิธิศาสตรากร

นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.27

 

6.นายอรุณ  แดงงาม

นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.41

 

7.น.ส.อาภากุญช์  กมลฉ่ำ

นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.52

 

8.น.ส.ศุภสิตางค์  ตามสีวัน

นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.39

 

9.นายไทเกอร์หวัง  วงศ์มหาอัญมณี

นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.86

 

10.น.ส.วนันทรัตน์  นิติศานนท์

นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.06

 

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีรับมอบทุนท่านปรีชา พานิชวงศ์ ก็ได้ให้โอวาทแก่นิสิตนักศึกษาทุนถึงวิถีชีวิตในงานสายวิชาชีพทางด้านกฎหมายและการใช้ชีวิต

ก่อนที่ตัวแทนนิสิตนักศึกษาจากแต่ละมหาวิทยาลัยกล่าวขอบคุณต่อโอกาสและแสดงความมุ่งมั่นต่ออนาคตที่กำลังมาถึง

โดยภายหลังได้มีการถ่ายรูปเพื่อเป็นเกียรติร่วมกัน

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?