มูลนิธิธรรมนิติ มอบทุนการศึกษา ‘ธรรมนิติ ประดิษฐ์ เปรมโยธิน’ แก่นิสิตนักศึกษาจำนวน 10 ทุน

29 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 มูลนิธิธรรมนิติ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ธรรมนิติ ประดิษฐ์ เปรมโยธิน” ทุนที่สร้างประโยชน์แก่การศึกษาและสังคมมากว่า 20 ปี

ทุนการศึกษา “ธรรมนิติ ประดิษฐ์ เปรมโยธิน” เป็นส่วนหนึ่งที่คืนให้กับสังคมเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ จึงเป็นที่มาของโครงการมอบทุนนี้ โดยได้ตั้งชื่อทุนตามคุณประดิษฐ์ เปรมโยธิน ผู้ก่อตั้งสำนักงานทนายความธรรมนิติ อันเป็นรากฐานให้กับกลุ่มบริษัทธรรมนิติและมูลนิธิธรรมนิติในทุกวันนี้

นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากทางมูลนิธิธรรมนิติ และมหาวิทยาลัย จะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และสถานภาพเป็นนิสิตนักศึกษาปกติ เป็นผู้มีความประพฤติดีขยันหมั่นเพียร ไม่อยู่ระหว่างการได้รับโทษตามบทลงโทษของระเบียบมหาวิทยาลัย โดยจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วย

โดยจัดทุนให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีบัณฑิต และนิติศาสตร์บัณฑิต จาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท

โดยมีท่านปรีชา พานิชวงศ์ ประธานสภากรรมการ อดีตรองประธานศาลปกครองสูงสุด อดีตรองประธานศาลฏีกา ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบทุนในพิธีอันทรงเกียรติครั้งนี้

คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 บมจ.ธรรมนิติ ได้ให้โอวาทและกล่าวถึงความเป็นมาของทุน “ธรรมนิติ ประดิษฐ์ เปรมโยธิน” พร้อมด้วย ที่ปรึกษากรรมการจัดการ คณะกรรมการจัดการ ผู้ช่วยกรรมการจัดการ และคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนอีกด้วย

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?