มติสภากรรมการในการประชุมครั้งที่ 96 22/2/2554

ที่ สบร. 01/010/2554

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

ตามที่สภากรรมการมีมติในการประชุมครั้งที่ 96 (200) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีข้อมติหรือคำสั่งดังนี้

  1. กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2554 ในวันที่ 26 เมษายน 2554
  2. ประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 21 มีนาคม 2554
  3. ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 7-26 เมษายน 2554
  4. ออกหนังสือเชิญประชุม วันที่ 18 เมษายน 2554
  5. ประกาศหนังสือพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 18-20 เมษายน 2554
  6. จัดสรรเงินปันผลสำหรัลผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 หุ้นละ 0.90 บาท
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?