การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี CPD

16 ตุลาคม 2562

ตามประกาศ.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี โดยสรุปใจความสำคัญให้เพิ่มเวลาอบรม CPD ของผู้ทำบัญชีกำหนดให้ผู้ทำบัญชีเข้าอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ภายใน 1 ปี ให้ได้ 12 ชั่วโมง ชั่วโมง และจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของการเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง คือต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง นั่นเอง

ภายหลังจากที่ผู้ทำบัญชีอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องแล้วจะต้องแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีปฏิทินและจะต้องเก็บรักษาหลักฐานการอบรม (หนังสือรับรองการอบรม)ไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?