บริการด้านกฎหมาย

1.งานกฎหมายธุรกิจ

ให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท วางระบบนิติกรรมสัญญา และจัดทำนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับบุคคลและธุรกิจการค้าทุกประเภท  จัดทำเอกสารทางกฎหมายและดำเนินงานทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการค้าให้แก่บุคคล นิติบุคคลและวิสาหกิจทุกประเภท

 

2.งานกฎหมายภาษีอากร

ให้คำปรึกษากฎหมายภาษีอากร การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจ การสอบทานภาษีอากร (Tax Review) การวางแผนภาษีของธุรกิจแต่ละประเภท การตรวจสอบภาษีอากร (Tax Audit) การอบรม ให้คำแนะนำหลักและวิธีปฏิบัติทางภาษีอากร การพบและชี้แจงเจ้าพนักงานภาษีอากร การอุทรณ์คำสั่งเจ้าหน้าที่สรรพากร การฟ้องร้องและต่อสู้คดีภาษีอากร

 

3.งานอรรถคดีและบังคับคดี

คำเนินคดีทุกประเภทในศาลทั่วราชอาณาจักร ได้แก่ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ คดีปกครอง และคดีตามกฎหมายมหาชนต่าง ๆ  การระงับข้อพิพาททางอนุญาโตตุลาการ การบังคับคดีเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ตามคำพิพากษาและคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

 

4.งานกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการค้าและบุคคล

งานยื่นคำร้อง คำขออนุญาตและจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดทุกประเภทต่อหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร จดทะเบียนนิติกรรม อสังหาริมทรัพย์ รังวัดสอบที่ดิน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มูลนิธิและสมาคม งานเลขานุการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ขอใบอนุญาตทำงานและใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขออนุญาตส่งเสริมการลงทุน งานตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ก.ล.ต. ของบริษัทจดทะเบียนบริษัท ฯลฯ

 

 

รายละเอียดบริการเพิ่มเติม

 

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?