09 มีนาคม 2565

บริการงานประเมินระบบการควบคุมความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นงานประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อให้มั่นใจตามควรแก่เหตุและผล (Reasonable Assurance) ว่าองค์กรมีมีการควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบงานที่สำคัญ รวมถึงรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ (Physical) และความปลอดภัยด้านตรรกะ (Logical) อย่างเหมาะสมและมีการดำเนินงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย และ/หรือ มาตรฐาน ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบบริการ

1. งานตรวจสอบการควบคุมทั่วไป (IT General Control)

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. บริษัทฯ ที่ต้องการสอบทานการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

1. บริษัทฯ จะมีทิศทางการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. ได้รับรายงานมาตรฐานเพื่อใช้ในการเข้าตลาดหลักทรัพย์
3. ได้รับคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ
1. การร่วมมือจากทุกฝ่ายในเรื่องของสัมภาษณ์เก็บข้อมูล เพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และนำเสนอในส่วนที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
2. เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ และตรวจสอบ

>> เข้าสู่หน้าเว็บไซต์บริการ <<

 

2. งานตรวจสอบการควบคุมระบบงาน (IT Application Control)

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. บริษัทฯ ที่ต้องการตรวจสอบกระบวนการทำงานของระบบงานหลัก (Core Application) เพื่อให้มั่นใจว่ามีการประมวลผลถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ออกแบบไว้ 1. ทราบจุดอ่อนของระบบงานหลัก (Core Application) และแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม 1. เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบงานหลัก (Core Application)เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ และตรวจสอบ

>> เข้าสู่หน้าเว็บไซต์บริการ <<

 

3. งานประเมินความพร้อมตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Preparedness of Cyber Security)

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. บริษัทฯ ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 1. ทราบจุดอ่อนของระบบเครือข่ายของบริษัทฯ ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยง และผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 1. เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายของบริษัท เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ และตรวจสอบ

>> เข้าสู่หน้าเว็บไซต์บริการ <<

 

4. งานประเมินความพร้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Data Protection Act)

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. บริษัทฯ ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 1. ทราบแนวทางในการควบคุมการเก็บรวบรวม ใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม 1. เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ และตรวจสอบ

>> เข้าสู่หน้าเว็บไซต์บริการ <<

 

อัตราค่าบริการ

** ขึ้นอยู่ความต้องการของผู้ใช้บริการ กรุณาติดต่อเพื่อประเมินราคา

 

สิ่งที่จะได้รับ

รายงานสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน

บริการที่เกี่ยวข้อง

1. งานประเมินระบบการควบคุมภายใน

2. งานที่ปรึกษาและจัดทำคู่มือปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. งานตรวจสอบภายใน

 

สนใจติดต่อ : นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  02-596-0500 ต่อ 327

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?