เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

17 กรกฎาคม 2567

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า (“บริษัท”) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (“ท่าน”) และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษัทได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว ซึ่งแจ้งวิธีที่บริษัทจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 

ข้อ 1. คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

“การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“บริษัทในเครือธรรมนิติ” หมายถึง บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด บริษัท ดีไอทีซี จำกัด บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

 

ข้อ 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงต้องแจ้งให้ท่านทราบถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานหรือให้บริการแก่ท่าน โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ

โปรดทราบว่าหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการ การปฏิบัติตามสัญญา หรือการปฏิบัติตามกฎหมายแก่บริษัท อาจมีบางบริการที่บริษัทไม่สามารถให้บริการหรือปฏิเสธการให้บริการแก่ท่านได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่าน

การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม จะอยู่ภายใต้ความยินยอมของท่าน เว้นแต่จะเป็นการเก็บใช้ เปิดเผยหรือส่งต่อซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามกฎหมาย

ข้อ 3. ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านหลายช่องทาง โดยแบ่งประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ดังต่อไปนี้

—  —3.1 ข้อมูลผู้สมัครงาน ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน กรรมการบริษัท โดยเมื่อท่านสมัครงานหรือเข้ามาเป็นลูกจ้างกับบริษัท บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็น ดังนี้ ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ประวัติการศึกษา ฯลฯ (โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ career.dharmniti.co.th ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและพนักงานของบริษัท)

—  —3.2 ข้อมูลผู้ใช้บริการ เมื่อท่านติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสนใจบริการของบริษัท หรือเมื่อท่านให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น

—  —3.3 ข้อมูลผู้ที่เข้ามาติดต่อภายในบริษัท เมื่อท่านเข้ามาในพื้นที่ของบริษัท บริษัทมีการเก็บบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) หรือกรณีที่ท่านเข้ามาติดต่อ (Visitor record) บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เข้ามาติดต่อ อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์

—  —3.4 ข้อมูลบุคคลภายนอกอื่นๆ เมื่อบริษัทจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมภายใน ภายนอกบริษัท การออกบูธ การสัมมนา หรือกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) บริษัทมีการเก็บรายละเอียดข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม, ประมวลภาพกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อใช้ในการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ (PR) บนเว็บไซต์หรือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ของบริษัท

—  —3.5 ข้อมูลผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ บริษัทอาจจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่าน โดยจะจัดเก็บข้อมูลดังนี้ หมายเลขไอพี (IP Address) หรือ เวลาการเข้าใช้งาน เป็นต้น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 และพระราช
บัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 26 ที่กำหนดให้   ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

—  —3.6 คุกกี้ (Cookies Policy)

คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลซึ่งแลกเปลี่ยนระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่านและเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทใช้คุกกี้เฉพาะเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่านในครั้งถัดไปที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท อาทิเช่น วันที่และเวลาเข้าชมเว็บไซต์ ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บของบริษัท เนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม

บริษัทใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน ในการช่วยให้การเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ง่ายขึ้น รวมไปถึงช่วยให้บริษัทปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงสินค้าหรือบริการที่ตรงความต้องการของท่านมากขึ้นและเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท

—  —เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บเบราว์เซอร์ ท่านสามารถตั้งค่าเพื่อ ยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ โดยท่านสามารถเข้าไปตั้งค่าที่เมนู “ความช่วยเหลือ” ในเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้คุกกี้ของท่าน โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อการใช้งานบางบริการของท่านได้ โดยท่านสามารถเข้าไปศึกษาวิธีการยกเลิกการจัดเก็บคุกกี้สำหรับเบราว์เซอร์ทั่วไป ดังนี้

—  —3.6.1 Mozilla Firefox:   https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored

—  —3.6.2 Microsoft Internet Explorer:  https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/
windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

—  —3.6.3 Google Chrome:   https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

—  —3.6.4 Safari:   https://support.apple.com/en-us/HT201265

ข้อ4. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผล เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารและดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของข้อมูลให้สำเร็จลุล่วงเป็นด้วยดี หรือภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายระบุไว้ โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การกำจัดข้อมูล หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลทันที

 

ข้อ 5. วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

—  —

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้ให้มา เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ในการให้บริการตามธุรกรรมที่ตกลงระหว่างท่านกับบริษัท โดยทางบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

5.1 เพื่อใช้ในการสมัครงาน สมัครฝึกงานหรือสมัครขอรับทุนการศึกษาของท่าน

5.2 เพื่อใช้ในการเสนอบริการ การให้บริการ หรือเข้าทำสัญญากับท่าน

5.3 เพื่อติดต่อ หรือตอบคำถามตามที่ท่านร้องขอ

5.4 เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

5.5 การกระทำอื่นที่ท่านให้ความยินยอม

5.6 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อยกเว้นตามกฎหมาย

โดยบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้ฐานตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

 1. ฐานสัญญา (Contract) เพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือได้รับข้อมูลเพื่อเข้าทำสัญญา เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อมายังบริษัทผ่านทางเว็บไซต์หรือโทรศัพท์ บริษัทจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปประมวลผลเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการ เพื่อให้การติดต่อ เสนอบริการ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการตามสัญญาลุล่วงไปด้วยดี
 2. ฐานความยินยอม (Consent) กรณีที่บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยต้องอาศัยฐานความยินยอมเป็นหลัก บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่าน โดยท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อผ่านช่องทางการติดต่อตามข้อที่ 8. บริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าวเว้นแต่จะมีเหตุในการปฏิเสธหรือข้อยกเว้น หรือข้อปฏิบัติตามกฎหมายระบุเอาไว้
 3. ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest) บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย อาทิ การบันทึกภาพวงจรปิด (CCTV) การแลกบัตรก่อนการเข้าพื้นที่บริษัท เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย การบริหารความเสี่ยง หรือการจัดการอื่นใดอันเป็นประโยชน์โดยชอบธรรมของบริษัทหรือของบุคคลอื่น
 4. ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต (Vital Interest) บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูล อาทิ การติดต่อฉุกเฉิน การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
 5. ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) บริษัทอาจประมวลผลเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่งผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย อาทิ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายภาษีอากร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท


ข้อ 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ขอบเขตที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ หรือที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

6.1 บริษัทในเครือ บริษัทอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทในเครือ ธรรมนิติ ด้วยกัน เพื่อการให้บริการแก่ท่านอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยข้อมูลที่อาจส่งต่อได้แก่ ชื่อลูกค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล ชื่อบริษัท (องค์กร) ตำแหน่งงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ โดยจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริการหรือเพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้า

6.2 หน่วนงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย อาทิ กรมสรรพากร ธนาคาร ศาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของบริษัท อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ โปรดทราบว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้โดยเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากเว็บไซต์ของบริษัทเอง

 

ข้อ 7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนี้

7.1 บริษัทจำกัดคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลโดยที่บุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญาของบริษัทอย่างเข้มงวด

7.2 ในกรณีที่ บริษัท ว่าจ้างบริษัทอื่นๆ เพื่อให้บริการในนามของบริษัทและมอบหมายให้บริษัทเหล่านั้นรับผิดชอบในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเลือกผู้รับเหมาช่วงที่เหมาะสมและกำหนดให้บริษัทดังกล่าวลงนามในข้อตกลงทั้งหมดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

7.3 การเข้ารหัส บริษัทใช้การเข้ารหัสแบบ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปอย่างปลอดภัย

 

ข้อ 8. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

—  —ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามกฎหมายดังต่อไปนี้ และในกรณีที่ท่านประสงค์ใช้สิทธิท่านสามารถแจ้งให้ทางบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกรอก “แบบคำร้องขอใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information Request Form)” และส่งมายังอีเมล group@dharmniti.co.th เพื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าว
—  —

8.1 สิทธิการเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัท ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความครอบครองของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงผลของการเพิกถอนความยินยอมภายหลังจากที่บริษัทได้รับคำร้องขอเพิกถอนดังกล่าว

8.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

8.3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในเวลาใดก็ได้ หากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือบริษัทใช้เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถิติ ทั้งนี้บริษัทสามารถปฏิเสธคำร้องขอได้หากเป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือกรณีที่บริษัทแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายสำคัญยิ่งกว่า หรือเพื่อก่อตั้ง การใช้สิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามกฎหมาย

8.4 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

8.5 สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจขอให้บริษัท ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือเมื่อท่านถอนความยินยอม

8.6 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัท อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ หรือกรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลายแต่ท่านประสงค์ให้บริษัทระงับการใช้แทน หรือกรณีที่บริษัท ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป แต่ท่านมีความจำเป็นและขอให้บริษัท เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

8.7 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

8.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน ในกรณีที่บริษัทมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ตัวแทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะใช้ในการดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลเท่านั้น โปรดทราบว่าทางบริษัทอาจมีการส่งต่อหรือเปิดเผยคำร้องดังกล่าวไปยังบริษัทในเครือธรรมนิติ เพื่อการปฏิบัติตามคำร้องของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมจนกว่าการโต้แย้งหรือคำร้องดังกล่าวสิ้นสุดลง

 

ข้อ 9. ติดต่อบริษัท

—  —178 อาคารธรรมนิติ ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น

—  —แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

—  —โทรศัพท์ : (02) 596-0500

—  —โทรสาร : (02) 596-0539

—  —อีเมล : group@dharmniti.co.th

 

หมายเหตุ:   – อ้างถึงแนวทางการปฏิบัติ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ของบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 013/2565 เรื่อง ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565

– การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว ทางบริษัทอาจดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อให้สอดคล้อง ครอบคลุมตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่น ๆ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด

 

วันที่แก้ไขล่าสุด 24 มกราคม 2567

 


 

Privacy Notice

 

Collection and Retention of Personal Information

Information is used solely in the legitimate conduct of our business. We will collect personal information directly from you through requests for information, the application process, and value-added services that require personal contact with you. If you choose to provide personal information, such as address, e-mail, telephone and fax numbers, as well as demographic and customer identification, we will maintain this information, as well as your business activities and transactions, according to our usual strict security and confidentiality standards.

Our customer’s information will be collected and retained during the course of a business relationship with you.

 

Disclosure of personal information

Dharmniti does not and will not provide or sell your personal information to any third party for independent use. Further, we will not disclose your personal information to external organizations unless;

 1. You request or authorize to do so, or
 2. The information is provided to help complete a transaction initiated by you, or
 3. The disclosure otherwise is lawfully permitted or required

Retention of Your Personal Information

We will retain your personal information only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use your information to the extent necessary We’ll then either delete it or anonymize it. You can ask us to delete your personal data at any time.

Security procedures to protect information

Dharmniti maintains a strong security standard in order to help prevent against loss or unauthorized access to your personal information.

Contact us

Address: 178 Dharmniti Building, Soi Permsap (Prachachuen 20), Prachachuen Road,Bangsue, Bangkok, 10800 Thailand

Tel: +66 2596 0500

Fax: +66 2 596 0539

Email: group@dharmniti.co.th

Line Id : @dharmniti

Facebook : @DharmnitiGroup

คำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer)

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัท
เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างท่านกับบริษัท ทั้งนี้ไม่ว่าขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม

บริษัทสามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างใด ๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ได้
อีกทั้ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้
โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบแต่อย่างใด

เมื่อท่านได้เข้ามาในเว็บไซต์นี้และ/หรือใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านตกลงที่จะผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
หากท่านไม่ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์โดยทันที

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฎบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ และข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฎนั้นได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งท่านสามารถ เข้าถึง คัดลอก ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานในลักษณะที่ไม่หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวท่านไม่อาจแก้ไขหรือลบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่แสดงความเป็นเจ้าของที่ปรากฏอยู่บนข้อมูลที่ท่านเข้าถึง คัดลอก ดาวน์โหลด หรือสั่งพิมพ์ นอกจากนี้ห้ามใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ในลักษณะใด ๆ ที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ

 

ท่านตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจำกัดหรือระงับการใช้งานของท่านในเวลาใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การระงับการใช้งานไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือมาตรการใด ๆ ที่บริษัทฯ มีอยู่ตามกฎหมาย

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไป และอาจมีข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้อาจไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และท่านไม่ควรตัดสินใจดำเนินการใด ๆ โดยยึดถือตามข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้แต่เพียงอย่างเดียว การใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง และบริษัทฯ มีสิทธิปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยเป็นดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

 

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

บริษัทฯ เป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อทางการค้า รวมถึงทรัพย์สินในทางปัญญาอย่างใด ๆ ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนหรือไม่ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ และบริษัทฯ ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ตราสัญลักษณ์ และชื่อทางการค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ หรือตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้

 

ข้อมูลที่คุณให้ไว้ในเว็บไซต์

ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิในข้อมูลที่ตนเองให้ไว้ และข้อมูลเหล่านั้นถูกต้อง เหมาะสม ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด ๆ และท่านจะเยียวยาความเสียหายใด ๆ ที่บริษัทฯ ได้รับอันเนื่องจากการใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้

ห้ามท่านอัพโหลด หรือเผยแพร่ข้อมูลที่

1) เป็นความลับ มีเจ้าของ เป็นเท็จ หลอกลวง ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ข่มขู่ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือข้อมูลที่มีลักษณะไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยประการใด ๆ

2) อาจมีไวรัส มีลักษณะการหาเสียงทางการเมือง จดหมายลูกโซ่ หรือ spam mail นอกจากนี้ ห้ามท่านใช้อีเมล์หรือให้ข้อมูลที่บ่งบอกความเป็นตัวตนอันเป็นเท็จ ปลอมแปลงตนเองเป็นบุคคลอื่น หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดถึงแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามท่านอัพโหลดข้อมูลในลักษณะที่หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในเว็บไซต์นี้

บริษัทฯ มีสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ แปล ต่อยอดผลงาน หรือจำหน่ายจ่ายแจกข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ไปได้ทั่วโลกในรูปแบบใด ๆ ท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ชื่อที่ท่านให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ๆ ตามที่บริษัทฯ ต้องการ โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้

 

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น (Hyperlinks)

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัทฯ การเข้าสู่หรือใช้เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงเข้าไปดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านจึงควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานและระมัดระวังในการใช้งานเว็บไซต์นั้น ๆ

 

ข้อสงวนสิทธิ์

ในการใช้งานเว็บไซต์หรือกรณีที่ท่านดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบใด ๆ จากเว็บไซต์ ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสม เชื่อถือได้ และปราศจากไวรัส, Computer Worm, Trojan House, Spyware หรือ Malware หรือเว็บไซต์มีความปลอดภัย หรือการเข้าเว็บไซต์นี้อาจจะถูกขัดจังหวะ ผิดพลาด ล่าช้า ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ ท่านตกลงรับความเสี่ยงภัยในความความสูญหาย เสียหาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ใด ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ รวมตลอดถึงการสูญหายของข้อมูล รวมทั้งความเสียหายโดยอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบจากเว็บไซต์

 

ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทไม่ความรับผิดในความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความสูญหาย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์ การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ การที่บุคคลใด ๆ ไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ หรือจากการที่บุคคลภายนอกเจาะเข้าไปในระบบของเว็บไซต์ หรือที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความสูญหาย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ท่านตกลงรับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์นี้เอง

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะเป็นข้อกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด
(CCTV Privacy Notice)

 

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งต่อไปในประกาศนี้เรียกว่า (“บริษัท”) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดูแล รักษา และเฝ้าระวังความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลผู้อยู่ในพื้นที่หรือบริเวณโดยรอบของบริษัท ไม่ว่าพนักงาน ผู้มาติดต่อบริษัท หรือบุคคลใด ๆ (“ท่าน”) บริษัทจึงติดตั้งและใช้งานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่ของบริษัท ซึ่งรวมถึงบริเวณโดยรอบบริษัท และพื้นที่อันเป็นที่ทำการทั้งหมดของบริษัท

 

(“พื้นที่บริษัท”) บริษัทจึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (“ประกาศ”) ขึ้น เพื่อให้ท่านรับทราบถึงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งแจ้งวิธีที่บริษัทจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ รวมไปถึงการลบและการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลกำหนดไว้

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนี้ตลอดจนถึงประกาศและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อบริษัทตามช่องทางการติดต่อที่ปรากฏท้ายประกาศนี้

 

ข้อ 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

1.1 เมื่อท่านเข้ามาในพื้นที่บริษัท บริษัทอาจเก็บรวบรวมบันทึก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงของท่าน หรือทรัพย์สินของท่าน อาทิ ยานพาหนะ เป็นต้น

1.2 บริษัทตกลงติดตั้งกล้องวงจรปิดในตำแหน่งที่เห็นได้ชัด และมีป้ายแสดงการใช้งานกล้องวงจรปิด ณ ประตูทางเข้า-ออก หรือบริเวณพื้นที่ที่จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวัง

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ หรือบริเวณที่อาจเข้าข่ายการล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน เช่น ห้องน้ำ บริเวณที่ใช้สำหรับการพักผ่อน

 

ข้อ 2 วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1 เพื่อปกป้องคุ้มครองชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึงความปลอดภัยของท่าน

2.2 เพื่อป้องกัน ระงับภยันตรายหรือเหตุอันตรายไม่ว่าจากภัยพิบัติหรืออาชญากรรมหรือเหตุใด ๆ รวมทั้งป้องกันความเสียหายใด ๆ ของอาคารสถานที่และทรัพย์สินของบริษัท

2.3 เฝ้าสังเกตการณ์ สอดส่องดูแลและรักษาความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า ผู้มาติดต่อบริษัท หรือบุคคลใด ๆ รวมถึงท่าน อาคาร และทรัพย์สินซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริษัท

2.4 เพื่อสนับสนุนหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการยับยั้ง ป้องกัน รวมถึงกระบวนการสืบสวน สอบสวน ทั้งโดยการแจ้งเบาะแส หรือโดยวิธีการอื่นใด ซึ่งรวมถึงกระบวนการทางกฎหมาย ให้สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น

2.5 เพื่อสนับสนุนการก่อตั้งสิทธิหรือการยกขึ้นต่อสู้ในการดำเนินคดีทางแพ่ง ซึ่งให้หมายความรวมถึงการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงาน

2.6 เพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลในกรณีมีข้อสงสัย และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อ 3 ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้

3.1 เพื่อความจำเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

3.2 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าของบริษัทหรือท่าน ทั้งนี้ ในการดำเนินการจะต้องไม่เข้าข่าย
การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลด้วย

3.3 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในพื้นที่บริษัท

 

ข้อ 4 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับท่านไว้เป็นความลับ และตกลงไม่เปิดเผย โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ สำหรับกรณีที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่งประกาศฉบับนี้

4.1 หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวน และดำเนินการทางกฎหมายต่าง ๆ

4.2 บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการ เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน สุขภาพของท่าน

4.3 ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในพื้นที่บริษัท

 

ข้อ 5 สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิและสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายดังต่อไปนี้ โดยแจ้งให้ทางบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่าน “แบบคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right Request Form)” หรือผ่านทางอีเมล unsubscribe@dharmniti.co.th เพื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าว

5.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนา และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่บริษัทจะมีสิทธิปฏิเสธได้ตามกฎหมาย

5.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

5.3 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่บริษัทจะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุในการปฏิเสธอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง หรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย

5.4 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของบริษัทตามที่ท่านร้องขอ หรือกรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลาย หรือไม่มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอีกต่อไป แต่ท่านขอให้บริษัทระงับการใช้แทน หรือขอให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

5.5 สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ให้ไม่อาจระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่บริษัทจะมีสิทธิปฏิเสธได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

5.6 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

5.7 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ในกรณีที่บริษัทมีการขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงผลของการเพิกถอนความยินยอมภายหลังจากที่บริษัทได้รับคำร้องขอเพิกถอนดังกล่าว

5.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน ในกรณีที่บริษัทมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

 

ข้อ 6 ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในระบบกล้องวงจรปิด เป็นระยะเวลา 7 (เจ็ด) วัน และเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทจะทำการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลในระบบกล้องวงจรปิดต่อไป เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอื่นใดที่บริษัทต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้

 

ข้อ 7 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทที่เหมาะสม มีความปลอดภัย เป็นความลับ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยประกาศให้ทราบทั่วกันบนเว็บไซต์ของบริษัท และจะมีการทบทวนนโยบายตามระยะเวลาที่เหมาะสม

 

ข้อ 8 ติดต่อบริษัท

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

178 อาคารธรรมนิติ ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ : (02) 596-0500

โทรสาร : (02) 596-0539

อีเมล : group@dharmniti.co.th

หมายเหตุ:

– การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทางบริษัทอาจดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อให้สอดคล้อง ครอบคลุมตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นๆ กำหนด

– ในการเข้ามาภายในพื้นที่บริษัท ให้ถือว่าท่านยินยอมและรับทราบข้อตกลงตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว ซึ่งให้หมายความถึงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ฉบับแก้ไขล่าสุด (หากมี)

 

ตัวอย่าง ป้ายแจ้ง CCTV Notice สำหรับติด ณ บริเวณที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าสู่พื้นที่บริษัท

นโยบายคุ้กกี้
(Cookies Policy)

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า (“บริษัท”) มีการใช้คุ้กกี้หรือเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกัน (“คุ้กกี้”) บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดและเพื่อให้บริษัทพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัทให้สอดคล้องกับความต้องการของท่านได้มากยิ่งขึ้น

1.คุ้กกี้คืออะไร

คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลซึ่งแลกเปลี่ยนระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่านและเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทใช้คุกกี้เฉพาะเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่านในครั้งถัดไปที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท อาทิเช่น วันที่และเวลาเข้าชมเว็บไซต์, ประเภทของบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์, ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บของบริษัท, เนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม

2.บริษัทใช้คุ้กกี้อย่างไร

บริษัทใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน ในการช่วยให้การเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ง่ายขึ้น รวมไปถึงช่วยให้บริษัทปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงสินค้าหรือบริการที่ตรงความต้องการของท่านมากขึ้น และเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทจัดให้มีประเภทของคุ้กกี้ดังต่อไปนี้

 

 1. คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างปกติและปลอดภัย โดยเว็บไซต์ไม่อาจทำงานได้หากปราศจากคุกกี้ดังกล่าว
 2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงการทำงานและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โดยข้อมูลที่บันทึกนี้จะเป็นข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ในเชิงสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปปรับปรุงหรือพัฒนาเว็บไซต์ได้
 3. คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยเหลือเว็บไซต์ในการจดจำตัวเลือกการตั้งค่าต่างๆ ของท่าน เช่น จดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งาน หรือการปรับแต่งการใช้งานหน้าเว็บไซต์ เพื่อการแสดงผลในครั้งต่อไป การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถแสดงผลให้ท่านได้อย่างสมบูรณ์
 4. คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ได้เข้าชม เพื่อนำเสนอเนื้อหา รวมถึงการโฆษณาสินค้าหรือบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจจะทำให้ท่านไม่ได้รับข้อมูลสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการของท่าน

 

3. การจัดการคุ้กกี้

เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บบราวเซอร์ ท่านสามารถตั้งค่าเพื่อยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกยอมรับคุ้กกี้แต่ละประเภท ยกเว้น คุ้กกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) ผ่านการตั้งค่าที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท หรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ โดยท่านสามารถเข้าไปตั้งค่าที่เมนู “ความช่วยเหลือ” ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้คุกกี้ของท่านได้ โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ โดยท่านสามารถเข้าไปศึกษาวิธีการยกเลิกการจัดเก็บคุกกี้สำหรับบราวเซอร์ทั่วไป ดังนี้

1) Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored

2)Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11 

3) Google Chrome (Android) : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en 

4) Safari (IOS): https://support.apple.com/en-us/HT201265 

 

4. ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล

บริษัทจะจัดเก็บคุกกี้เท่าที่มีความจำเป็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งระยะเวลาการจัดเก็บขึ้นอยู่กับประเภทคุกกี้ ดังต่อไปนี้

 1.  Session Cookie เป็นคุกกี้ที่อยู่เพียงชั่วคราว โดยจัดเก็บข้อมูลเฉพาะการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และเมื่อเว็บบราวเซอร์ถูกปิดลงจะสิ้นสุดการจัดเก็บข้อมูล คุกกี้ดังกล่าวจะไม่ถูกจัดเก็บบนอุปกรณ์ของท่าน
 2.  Persistent Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือจนกว่าท่านจะลบออก เนื่องจากคุกกี้ดังกล่าวช่วยเหลือเว็บไซต์ในการจดจำตัวเลือกการตั้งค่าต่างๆ ของท่าน เพื่อการแสดงผลในครั้งต่อไป โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บแม้ว่าปิดบราวเซอร์แล้วก็ตาม ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะลบคุกกี้ดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ 

 

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้กกี้ฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง : group@dharmniti.co.th

 

หมายเหตุ:

– การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้กกี้ ทางบริษัทอาจดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายคุ้กกี้ฉบับนี้เพื่อให้สอดคล้อง ครอบคลุมตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นๆ กำหนด ทั้งนี้บริษัทจะประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด 

– ในกรณีที่ท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลของท่าน ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของบริษัท

 

วันที่แก้ไขล่าสุด 18 มิถุนายน 2567

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?