แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สืบเนื่องกระทรวงมหาดไทย ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําปี พ.ศ.2565 ออกไปอีก 3 เดือน จึงต้องการสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนที่มีต่อการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อสํารวจความสนใจและความต้องการ ก่อนกําหนดขอบเขตการให้บริการ หรือนํามาคิดค่าบริการที่อาจมีในอนาคต

ประเด็นคำถาม คือ ประชาชนคิดเห็นอย่างไรต่อการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและสํารวจความต้องการกลุ่มเป้าหมายก่อนกําหนดขอบเขตการให้บริการ หรือนํามาคิดค่าบริการที่อาจมีในอนาคต

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2565

● แบบสำรวจนี้ไม่มีการเก็บ รวบรวม หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการระบุตัวบุคคล

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?