แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ

ในฐานะผู้ประกันตนประกันสังคม มาตรา 33 และ มาตรา 39 ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ตามที่กระทรวงแรงงานได้ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ฯ ซึ่งจะมีการแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อนำมาใช้และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ประกันตน

ประเด็นคำถามคือ ผู้ประกันตนประกันสังคม มาตรา 33 และ มาตรา 39 เห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 23 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2565

● แบบสำรวจนี้ไม่มีการเก็บ รวบรวม หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการระบุตัวบุคคล

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup 

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?