fbpx

28 พฤษภาคม 2562

แนวทางการถนอมรัก

 

ธรรมนิติ เป็นบริษัทวิชาชีพทำธุรกิจประเภทบริการ ความสำเร็จหรือล้มเหลวของบริษัทจึงอยู่ที่ ‘คน’ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานทุกอย่างของบริษัท การปฏิบัติตามแนวทางที่ถนอมรักผู้ปฏิบัติงานจึงนับเป็นอีกหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของธรรมนิติ

แนวทางการถนอมรักผู้ปฏิบัติงานของธรรมนิติประกอบด้วย

1.ให้รายได้และสวัสดิการแก่พนักงาน ให้สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยถือหลักตอบแทนตามความสามารถ ตามผลงานและตามฐานะของกิจการ

2.มอบหมายงานและตำแหน่งที่เหมาะสม โดยถือหลักใช้คนโดยถือคุณธรรม ความสามารถ ไม่ใช้คนโดยถือความสนิทสนม

3.ชี้นำงาน ปล่อยให้พวกเขาทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้กล้ารับผิดชอบ ในขณะเดียวกันก็ให้คำแนะนำตามควรแก่โอกาส เพื่อให้สามารถแสดงลักษณะสร้างสรรค์ของตนภายใต้แนวทางนโยบายของบริษัท

4.ยกระดับพนักงาน ให้การศึกษาอบรมเพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ ในการทำงานให้สูงขึ้นเป็นขั้น ๆ

5.ตรวจสอบงาน ช่วยสรุปบทเรียน ส่งเสริมผลงานและแก้ความผิดพลาด ไม่ใช่มีแต่มอบหมาย ไม่มีการตรวจสอบ จนเกิดความผิดพลาดอย่างร้ายแรงแล้วจึงให้ความสนใจ

6.ใช้เหตุผล ใช้วิธีพูดจูงใจ หากมีความผิดพลาดขึ้นให้ใช้เหตุผล ใช้วิธีพูดจูงใจ ช่วยให้พนักงานแก้ความผิดพลาด เฉพาะผู้ที่ทำความผิดพลาดอย่างร้ายแรง ไม่ยอมรับผิดและไม่ยอมแก้ไขเท่านั้นจึงใช้วิธีรุนแรง

7.เอาใจใส่เหลียวแลความยากลำบาก เมื่อพนักงานมีความยากลำบากในเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย การครองชีพและปัญหาครอบครัว ฯลฯ ต้องเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้

8.ยุติธรรม การปูนบำเหน็จ การลงโทษ ต้องยุติธรรมและกระทำโดยคณะกรรมการ ไม่ใช่กระทำโดยบุคคล และต้องไม่ใช่เป็นการลูบหน้าปะจมูก ไม่ว่าคนใกล้หรือคนไกล ถ้าทำความดีความชอบก็ควรได้รับการปูนบำเหน็จ ถ้าทำผิดถึงเป็นญาติพี่น้องก็จะต้องถูกลงโทษ

 

โดยเหตุที่เราถนอมรักผู้ปฏิบัติงานเราจึงสามารถจัดหามาและรักษาคนดีมีฝีมือไว้ได้ ด้วยเหตุนี้การให้ธรรมนิติกลายเป็นศูนย์รวมของคนดีมีฝีมือจำนวนมากจึงจะปรากฏเป็นจริงได้

ด้วยเหตุนี้การผนึกกำลังบุคลากรของธรรมนิติให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจึงจะปรากฏเป็นจริงได้ และด้วยเหตุนี้ธรรมนิติจึงจะสามารถบรรลุภารกิจของตนได้

 

แนวทางการถนอมรักผู้ปฏิบัติงาน เป็นแนวทางที่คณะผู้บริหาร ’ธรรมนิติ’ ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2527 และใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 และยืนหยัดใช้แนวทางนี้มาตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

 

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?