fbpx

28 พฤษภาคม 2562

ประวัติความเป็นมา

ธรรมนิติสำนักงานประชาชื่น

72 ปีที่เติบโตของธรรมนิติ

จากสำนักงานทนายความ เติบโตสู่ “เครือธรรมนิติ” ที่มีบริษัทในเครือถึง 10 บริษัท มีบริการครบวงจรทั้งด้านกฎหมาย บัญชี ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน อบรมสัมมนา สื่อสิ่งพิมพ์ และบริการด้านสารสนเทศ  และด้วยการนำพาของผู้นำของธรรมนิติ เราจึงพบกับความสำเร็จมาตลอด  72  ปีและอีกต่อไปในอนาคต

 

คุณประดิษฐ์ เปรมโยธิน

คุณประดิษฐ์ เปรมโยธิน

พ.ศ. 2490 – 2520 วางหลักคิดสร้างร่มธงธรรมนิติ

ผู้นำรุ่นที่ 1 : คุณประดิษฐ์ เปรมโยธิน  ผู้ก่อตั้งธรรมนิติ

ปี 2490 : คุณประดิษฐ์ เปรมโยธิน ได้ก่อตั้งสำนักกฎหมายธรรมนิติขึ้น โดยเป็นหัวหน้าดูแลสำนักงานกว่า 30 ปี ชื่อธรรมนิติ สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ และความไม่เห็นแก่ชื่อเสียงแห่งตนของคุณประดิษฐ์ การก่อตั้งธรรมนิติโดยใช้ชื่อว่า “สำนักงานทนายความธรรมนิติ” ภายใต้ความตั้งใจที่จะให้บริการด้านวิชาชีพและเผยแพร่ความรู้เพื่อสาธารณประโยชน์เป็นผลต่อการสร้างสรรค์สังคมไทย และด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าว การบริหารงานของธรรมนิติจึงมีความเป็นเอกภาพ โดดเด่นต่างจากองค์กรอื่นๆ จากในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

ปี 2514 : คุณไพศาล พืชมงคล มีโอกาสเริ่มเข้าทำงานในสำนักกฎหมายธรรมนิติ โดยคำแนะนำของคุณบุศย์ ขันธวิทย์ ซึ่งในขณะนั้นทนายความเหลืออยู่เพียง 3 คนในสำนัก เนื่องด้วยทนายหลายท่านลาออกไปเพื่อเปิดสำนักงานของตนเอง ไม่ก็สมัครสอบราชการเป็นผู้พิพากษาและอัยการเสียหลายคน เหตุดังกล่าวทำให้คุณไพศาลได้พิสูจน์ฝีมือตนเอง และร่ำเรียนวิชาไปพร้อมๆ กันอย่างรวดเร็ว โดยมีคุณประดิษฐ์และคุณบุศย์เป็นครูผู้ถ่ายทอดวิชา จนเป็นที่ไว้วางใจเป็นอันมากต่อบุคคลภายในและภายนอก

 

 

คุณบุศย์ ขันธวิทย์

คุณบุศย์ ขันธวิทย์ และคุณไพศาล พืชมงคล

คุณบุศย์ ขันธวิทย์ อาจารย์ที่เคารพรักของชาวธรรมนิติ

อดีตอธิบดีผู้พิพากษาภาคและอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้สืบทอดธรรมนิติและชี้นำธรรมนิติสู่บริษัทจำกัด

 

คุณไพศาล พืชมงคล

คุณไพศาล พืชมงคล

พ.ศ. 2521 – 2559 ขยายปีกธรรมนิติ

ผู้นำรุ่นที่ 2 : คุณไพศาล พืชมงคล อดีตผู้สืบทอดธรรมนิติและชี้นำธรรมนิติสู่การเติบโต อย่างก้าวกระโดดสู่การเป็นกลุ่ม บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

ปี 2521 : คุณประดิษฐ์ผู้ก่อตั้งสำนักกฎหมายธรรมนิติเสียชีวิตลง โดยยกพินัยกรรมมอบเจตนารมย์ให้ดำเนินสำนักกฎหมายต่อไปภายใต้ชื่อ ธรรมนิติ โดยให้คุณไพศาลทนายความอาวุโสในขณะนั้นเป็นหัวเรือใหญ่ผู้นำธงชัย ด้วยเหตุนี้คุณบุศย์ ขันวิทย์ อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาบุคคลซึ่งคุณประดิษฐ์เลื่อมใสเรียกเป็นอาจารย์ ได้แนะนำว่ารูปแบบบุคคลธรรมดาไม่อาจดำรงไว้ซึ่งสำนักกฎหมายได้จีรังยั่งยืน ด้วยเห็นพ้องดังกล่าวคุณไพศาลและทนายในขณะนั้นจึงได้จดทะเบียน บริษัท ธรรมนิติ จำกัด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2521 ด้วยทุนจดทะเบียน 300,000 บาท  พร้อมทั้งตั้งกฎห้ามมิบุคคลใดถือหุ้นเกิน 10% อันมีเจตนาป้องกันมิให้บริษัทตกเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามเจตนารมณ์ของคุณประดิษฐ์

เมื่อจดทะเบียนเป็นบริษัทธรรมนิติแล้ว สำนักงานได้ทำการอยู่บนชั้น 2 ของตึกแถวเล็กๆ ย่านพญาไท  แต่ด้วยความหลักแหลม มุมานะพยายาม รักในวิชาชีพ โดยมีความคิดยึดความซื่อสัตย์สุจริต และถือเอาทรัพย์สินทั้งหลายว่าบุคคลมีค่าสูงสุด ใช้หลักธรรมประกอบการทำงาน ส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างรวดเร็ว มีลูกค้าให้ความไว้วางใจเป็นจำนวนมาก และต่อมาได้ย้ายสำนักงานไปยังวัดพระยายัง

ปี 2527 : บริษัท ธรรมนิติการบัญชี จำกัด เปิดให้บริการด้านจัดทำบัญชี และจัดตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เพื่อให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี

ปี 2532 : บริษัท ธรรมนิติ ยังคงมีผลประกอบการดีต่อเนื่อง จึงซื้อกิจการโรงเรียนพาณิชย์และปรับปรุงอาคารเรียนเป็นอาคารสำนักงาน ธรรมนิติจึงขยายสำนักงานอีกครั้ง โดยย้ายมาที่ “สำนักงานบางโพ”

ปี 2537 : จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กร คณะกรรมการจัดการมีมติให้จัดกลุ่มธุรกิจออกเป็น

(1) กลุ่มสำนักกฎหมาย ประกอบด้วยบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด บริษัท ธรรมนิติอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(2) กลุ่มบัญชีและสอบบัญชี ประกอบด้วยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

(3) กลุ่มสำนักพัฒนาการบริหาร ประกอบด้วยบริษัท สำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด และบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

ปี 2539 : ธรรมนิติแปลงสภาพเป็น บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ใน ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท

 

คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล

คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน วาระแห่งการผลัดใบ ถือธงนำก้าวสู่ 100 ปี ธรรมนิติ

ผู้นำรุ่นที่ 3 : คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 ผู้สืบทอดเครือธรรมนิติ มุ่งมั่นรักษารากฐานที่สร้างมาให้มั่นคงยั่งยืนท่ามกลางเทคโนโลยีและสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ปี 2559 : วาระแห่งการส่งมองธงชัย ธรรมนิติสู่รุ่นที่ 3 สภากรรมการเห็นชอบแต่งตั้ง คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล เป็นกรรมการจัดการคนที่ 1 แห่งกลุ่มบริษัท ธรรมนิติ และย้ายจากสำนักงานใหญ่ มายังสำนักงานประชาชื่น

จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด โดยแยกมาจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ประกอบธุรกิจด้านวิชาชีพเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน พัฒนาและวางระบบการบริหารความเสี่ยงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2560 : ธรรมนิติได้สั่งสมชื่อเสียงมาอย่างยาวนานจนครบรอบ 70 ปี ธรรมนิติพร้อมปรับตัว เรียนรู้กับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อเติบโตขึ้นเป็น “เครือธรรมนิติ” ที่ขยายขอบเขตงานไปสู่บริการทางวิชาชีพครบวงจร และสืบสานอุดมการณ์จากรุ่นสู่รุ่นให้ก้าวรุดหน้าต่อไป

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?