ประวัติความเป็นมา

 

ธรรมนิติสำนักงานประชาชื่น

70 ปีที่เติบโตของธรรมนิติ

            จากสำนักงานทนายความ เติบโตสู่ “เครือธรรมนิติ”  ที่มีบริษัทในเครือถึง 10 บริษัท มีบริการครบวงจรทั้งด้านกฎหมาย บัญชี ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน อบรมสัมมนา สื่อสิ่งพิมพ์ และบริการด้านสารสนเทศ  และด้วยการนำพาของผู้นำของธรรมนิติ เราจึงพบกับความสำเร็จมาตลอด  70 ปีและอีกต่อไปในอนาคต

 

คุณประดิษฐ์ เปรมโยธิน

คุณประดิษฐ์ เปรมโยธิน

พ.ศ. 2490 – 2520  วางหลักคิดสร้างร่มธงธรรมนิติ 

ผู้นำรุ่นที่ 1 :   คุณประดิษฐ์ เปรมโยธิน  ผู้ก่อตั้งธรรมนิติ

ปี 2490 :  คุณประดิษฐ์ เปรมโยธิน ได้ก่อตั้งสำนักกฎหมายธรรมนิติขึ้น โดยเป็นหัวหน้าดูแลสำนักงานกว่า 30 ปี ชื่อธรรมนิติ สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ และความไม่เห็นแก่ชื่อเสียงแห่งตนของคุณประดิษฐ์ การก่อตั้งธรรมนิติโดยใช้ชื่อว่า “สำนักงานทนายความธรรมนิติ”  ภายใต้ความตั้งใจที่จะให้บริการด้านวิชาชีพและเผยแพร่ความรู้เพื่อสาธารณประโยชน์เป็นผลต่อการสร้างสรรค์สังคมไทย และด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าว การบริหารงานของธรรมนิติจึงมีความเป็นเอกภาพ โดดเด่นต่างจากองค์กรอื่นๆ จากในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

ปี 2514  : คุณไพศาล พืชมงคล มีโอกาสเริ่มเข้าทำงานในสำนักกฎหมายธรรมนิติ โดยคำแนะนำของคุณบุศย์ ขันธวิทย์  ซึ่งในขณะนั้นทนายความเหลืออยู่เพียง 3 คนในสำนัก เนื่องด้วยทนายหลายท่านลาออกไปเพื่อเปิดสำนักงานของตนเอง ไม่ก็สมัครสอบราชการเป็นผู้พิพากษาและอัยการเสียหลายคน เหตุดังกล่าวทำให้คุณไพศาลได้พิสูจน์ฝีมือตนเอง และร่ำเรียนวิชาไปพร้อมๆ กันอย่างรวดเร็ว โดยมีคุณประดิษฐ์และคุณบุศย์เป็นครูผู้ถ่ายทอดวิชา จนเป็นที่ไว้วางใจเป็นอันมากต่อบุคคลภายในและภายนอก

 

คุณบุศย์ ขันธวิทย์

คุณบุศย์ ขันธวิทย์ และคุณไพศาล พืชมงคล

คุณบุศย์ ขันธวิทย์   อาจารย์ที่เคารพรักของชาวธรรมนิติ

อดีตอธิบดีผู้พิพากษาภาคและอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้สืบทอดธรรมนิติและชี้นำธรรมนิติสู่บริษัทจำกัด

 

 

คุณไพศาล พืชมงคล

คุณไพศาล พืชมงคล

พ.ศ.  2521 – 2559  ขยายปีกธรรมนิติ

ผู้นำรุ่นที่ 2  : คุณไพศาล พืชมงคล อดีตผู้สืบทอดธรรมนิติและชี้นำธรรมนิติสู่การเติบโต อย่างก้าวกระโดดสู่การเป็นกลุ่ม บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

ปี 2521 : คุณประดิษฐ์ผู้ก่อตั้งสำนักกฎหมายธรรมนิติเสียชีวิตลง โดยยกพินัยกรรมมอบเจตนารมย์ให้ดำเนินสำนักกฎหมายต่อไปภายใต้ชื่อ ธรรมนิติ โดยให้คุณไพศาลทนายความอาวุโสในขณะนั้นเป็นหัวเรือใหญ่ผู้นำธงชัย ด้วยเหตุนี้คุณบุศย์ ขันวิทย์ อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาบุคคลซึ่งคุณประดิษฐ์เลื่อมใสเรียกเป็นอาจารย์ ได้แนะนำว่ารูปแบบบุคคลธรรมดาไม่อาจดำรงไว้ซึ่งสำนักกฎหมายได้จีรังยั่งยืน ด้วยเห็นพ้องดังกล่าวคุณไพศาลและทนายในขณะนั้นจึงได้จดทะเบียน บริษัท ธรรมนิติ จำกัด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2521 ด้วยทุนจดทะเบียน 300,000 บาท  พร้อมทั้งตั้งกฎห้ามมิบุคคลใดถือหุ้นเกิน 10% อันมีเจตนาป้องกันมิให้บริษัทตกเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามเจตนารมณ์ของคุณประดิษฐ์

เมื่อจดทะเบียนเป็นบริษัทธรรมนิติแล้ว สำนักงานได้ทำการอยู่บนชั้น 2 ของตึกแถวเล็กๆ ย่านพญาไท  แต่ด้วยความหลักแหลม มุมานะพยายาม รักในวิชาชีพ โดยมีความคิดยึดความซื่อสัตย์สุจริต และถือเอาทรัพย์สินทั้งหลายว่าบุคคลมีค่าสูงสุด ใช้หลักธรรมประกอบการทำงาน ส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างรวดเร็ว มีลูกค้าให้ความไว้วางใจเป็นจำนวนมาก และต่อมาได้ย้ายสำนักงานไปยังวัดพระยายัง

ปี 2527 : บริษัท ธรรมนิติการบัญชี จำกัด เปิดให้บริการด้านจัดทำบัญชี และจัดตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เพื่อให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี

ปี 2532  :  บริษัท ธรรมนิติ ยังคงมีผลประกอบการดีต่อเนื่อง จึงซื้อกิจการโรงเรียนพาณิชย์และปรับปรุงอาคารเรียนเป็นอาคารสำนักงาน ธรรมนิติจึงขยายสำนักงานอีกครั้ง โดยย้ายมาที่ “สำนักงานบางโพ”

ปี 2537 :  จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กร คณะกรรมการจัดการมีมติให้จัดกลุ่มธุรกิจออกเป็น

(1) กลุ่มสำนักกฎหมาย ประกอบด้วยบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด บริษัท ธรรมนิติอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(2) กลุ่มบัญชีและสอบบัญชี ประกอบด้วยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

(3) กลุ่มสำนักพัฒนาการบริหาร ประกอบด้วยบริษัท สำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด และบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

ปี พ.ศ. 2539 :  ธรรมนิติแปลงสภาพเป็น บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ใน ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท

 

 

คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล

คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล

พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน  วาระแห่งการผลัดใบ ถือธงนำก้าวสู่ 100 ปี ธรรมนิติ คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล  กรรมการจัดการคนที่ 1 ผู้สืบทอดเครือธรรมนิติ มุ่งมั่นรักษารากฐานที่สร้างมาให้มั่นคงยั่งยืนท่ามกลางเทคโนโลยีและสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ปี 2559 :  วาระแห่งการส่งมองธงชัย ธรรมนิติสู่รุ่นที่ 3  สภากรรมการเห็นชอบแต่งตั้ง คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล  เป็นกรรมการจัดการคนที่ 1 แห่งกลุ่มบริษัท ธรรมนิติ  และย้ายจากสำนักงานใหญ่ มายังสำนักงานประชาชื่น

จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด โดยแยกมาจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ประกอบธุรกิจด้านวิชาชีพเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน พัฒนาและวางระบบการบริหารความเสี่ยงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ปี 2560  :  ธรรมนิติได้สั่งสมชื่อเสียงมาอย่างยาวนานจนครบรอบ 70 ปี  ธรรมนิติพร้อมปรับตัว เรียนรู้กับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อเติบโตขึ้นเป็น “เครือธรรมนิติ” ที่ขยายขอบเขตงานไปสู่บริการทางวิชาชีพครบวงจร และสืบสานอุดมการณ์จากรุ่นสู่รุ่นให้ก้าวรุดหน้าต่อไป

Copyright ©2018  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?