Menu Bank
Menu Home Dharmniti
Menu About Dharmniti
Manu Service Dharmniti
Menu NEWS Dharmniti
กระดานสนทนา GuruForum
Menu Recruitment
Menu Contact
Menu Bank 2
Menu Hotline
บทความเกี่ยวกับการสัมมนา
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา

ธรรมนิติ องค์กรธุรกิจที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2490 โดยนายประดิษฐ์ เปรมโยธิน ภายใต้ความตั้งใจที่จะให้บริการด้านวิชาชีพและเผยแพร่ความรู้เพื่อสาธารณประโยชน์เป็นผลต่อการสร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าว การบริหารงานของธรรมนิติจึงมีความเป็นเอกภาพโดดเด่นต่างจากองค์กรอื่นๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2520 นายประดิษฐ์ได้ถึงแก่กรรมลง พร้อมกับได้มอบมรดกอันมีค่ายิ่งสำหรับธรรมนิติ คือ เจตนารมย์ที่ต้องการให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องไม่ดับสูญภายใต้ร่มธงธรรมนิติ โดยกำหนดไว้ชัดเจนว่ามิได้ยกกิจการให้แก่ผู้ใดหรือมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่ง เพราะองค์กรจะไม่ดับสูญไปพร้อมอายุขัยของผู้นั้น

การที่ไม่มีเจ้าของลิขสิทธิ์ขาดเพียงผู้เดียว ทำให้ธรรมนิติมีความเป็นมหาชนตั้งแต่แรกเริ่มและนี่คือการวางเสาเอกให้แก่ธรรมนิติในยุคต่อมา บนรากฐานอันมั่นคง สร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารและนำไปสู่การกระจายตัวของเครือข่ายธุรกิจวิชาชีพครบวงจร เจตนารมย์ดังกล่าวได้รับการสานต่อโดย นายบุศย์ ขันธวิทย์ อดีตอธิบดีผู้พิพากษาภาคและอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้ซึ่งนายประดิษฐ์ให้ความเคารพนับถืออย่างสูง และ นายไพศาล พืชมงคล ทนายความอาวุโสสูงสุดของสำนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการจัดการคนที่ 1 ในปัจจุบัน

ด้วยคำนึงถึงการพิทักษ์รักษามรดกของคุณประดิษฐ์อย่างต่อเนื่องยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น คณะผู้บริหารได้เห็นพ้องให้จดทะเบียนก่อตั้งเป็น บริษัท ธรรมนิติ จำกัด ในปี พ.ศ. 2521 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 400,000 บาท อันเป็นพื้นฐานองค์กรสมัยใหม่ที่ส่งผลให้ธรรมนิติได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในงานวิชาการทุกด้าน ทั้งงานกฎหมาย บัญชี ฝึกอบรมและสัมมนา ตลอดจนงานผลิตและจัดจำหน่ายเอกสารที่เสริมทักษะวิชาชีพ ในปี พ.ศ 2539 ธรรมนิติเติบโตและเปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

 

ธรรมนิติของเรา >

คุณประดิษฐ์ เปรมโยธิน
คุณบุศย์ ขันธวิทย์

คุณบุศย์ ขันธวิทย์ และ คุณไพศาล พืชมงคล