กลุ่มธุรกิจการบัญชี

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

 

เชี่ยวชาญด้านบริกรจัดทำบัญชีและการจัดทำบัญชีเงินเดือน  ได้รับการรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชี (Certified Accounting Practice) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตั้งแต่ พ.ศ. 2553 และมีลูกค้ามากกว่า 1,000 รายที่ให้ความไว้วางใจในการจัดทำบัญชีและเงินเดือนในแต่ละปี

บริการต่าง ๆ ของเราประกอบด้วย

1 บริการจัดทำบัญชี

ประกอบด้วยการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎหมายที่กำหนด จัดทำและยื่นแบบภาษี จัดทำสมุดบัญชีต่าง ๆ และบัญชีแยกประเภท  จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี บริการให้คำปรึกษาและแนะนำด้านบัญชีและภาษีอากร

 

2.บริการจัดทำเงินเดือน

ประกอบด้วยการจัดทำข้อมูลและคำนวณเงินเดือน ภาษี ประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้คำปรึกษากาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยผู้เชี่ยวชาญได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความสำคัญในการรักษาความลับของลูกค้า

 

Copyright ©2018  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?