Icon Home Dharmniti
Icon Search Dharmniti
Icon Contact Dharmniti Group
กลุ่มธุรกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชีกลุ่มธุรกิจฝึกอบรม
Menu Bank
Menu Home Dharmniti
Menu About Dharmniti
Manu Service Dharmniti
Menu NEWS Dharmniti
กระดานสนทนา GuruForum
Menu Recruitment
Menu Contact
Menu Bank 2
Menu Hotline
บทความเกี่ยวกับการสัมมนา
หน้าแรก ข่าวสาร
มติในการประชุมครั้งที่ ๑๑๗(๒๒๑) เรื่อง จ่ายเงินค่ายังชีพ (ครั้งที่ ๑๐)
Thursday, 26 June 2014 13:15

ด้วยสภากรรมการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑๗(๒๒๑) เมื่่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด(มหาชน) และ บริษัทในกลุ่ม จ่ายเงินค่ายังชีพ (ครั้งที่ ๑๐) ให้กับ พนักงานบริษัทในเครือ ทุกบริษัท คนละ ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน ยกเว้นคณะกรรมการจัดการ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้ [ … ]

 
ประกาศ ๒/๒๕๕๗ เรื่องการจ่ายเงินปันผล
Wednesday, 07 May 2014 10:51

 
ประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
Friday, 28 March 2014 11:33

 
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๗
Thursday, 27 February 2014 10:30

 
ประกาศที่ ๔/๒๕๕๖ เรื่อง การจ่ายเงินปันผล
Saturday, 04 May 2013 10:46

 
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๖
Friday, 26 April 2013 11:34Download เอกสารหนังสือเชิญประชุม

 
ตั้งสำนักภาษีอากรธรรมนิติ
Wednesday, 03 April 2013 07:42

 

 
สภากรรมการธรรมนิติมีมติจัดตั้งฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ในสำนักกรรมการจัดการ
Wednesday, 27 February 2013 10:24

นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ กรรมการประจำสำนักกรรมการจัดการ คนที่ 4 เครือธรรมนิติ เปิดเผยผลการประชุมสภากรรมการธรรมนิติเมื่อวานนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2556) ว่าสภากรรมการมีมติอนุมัติจัดตั้งฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ในสำนักกรรมการจัดการ โดยมีตนเป็นประธานคณะกรรมการ

 

นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ กล่าวว่าขณะนี้ธรรมนิติได้ใ [ … ]

 
ธรรมนิติประสบความสำเร็จร่วมมือสำนักงานกฎหมาย-บัญชีจีน รุกอาเซียน
Wednesday, 27 February 2013 10:22

นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ กรรมการประจำสำนักกรรมการจัดการ คนที่ 4 เครือธรรมนิติ เปิดเผยผลการเยือนเมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2556 ว่าประสบความสำเร็จเกินคาด ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันรุกเข้าสู่อาเซียน และได้สถาปนาคณะกรรมการประสานงานร่วมกันแล้ว

 

นายวิส [ … ]

 
มติในการประชุมครั้งที่ ๑๐๘(๒๑๒)
Friday, 25 January 2013 10:00 
«StartPrev1234NextEnd»

Page 1 of 4